Verksamhetsplan 2020

Föreningens uppgift och mål

Svenska Barnträdgårdslärarföreningens syfte är att förena de svenskspråkiga lärarna inom småbarnspedagogik i huvudstadsregionen och att fungera som deras sakkunnig- och intressebevakande organisation.

Föreningens uppdrag

 • bevaka fackliga intressen så som lönepolitik, arbetsförhållanden, att avtal och lagar följs
 • bygga upp och upprätthålla kontakten med de svenskspråkiga lärarna inom småbarnspedagogik i huvudstadsregionen
 • upprätthålla och utveckla medlemmarnas yrkesskicklighet genom fortbildning och stipendier
   • studiedag för medlemmarna (minst 1/år)
   • Pedagogiska café, medlemskvällar med sakkunniga
 • uppfölja och förvekliga de uppdrag som SLF och OAJ sänder
 • bevaka småbarnspedagogiska frågor i kommunerna och deltar i social- och utbildningspolitiska diskussioner genom utlåtanden, bättringsförslag, skrivelser
 • samarbeta och upprätthålla kontakten med
   • de svenska barnträdgårdslärarföreningarna i landet
   • de finskspråkiga barnträdgårdslärarföreningarna i huvudstadsregionen
   • OAJ:s lokal- och regionföreningar
   • de svenskspråkiga utbildningarna för lärare inom småbarnspedagogik
 • Delta i arbetsgrupper
   • kontinuerlig arbetsgrupp bestående av ordföranden för de svenska barnträdgårdslärarföreningarna i landet
   • kontinuerlig BTL-sektion inom OAJ huvudstadsområdet bestående av föreningarnas ordförande och viceordförande/informatöro ordförande sitter med i SLF:s utbildningspolitiska utskott, fullmäktige samt har en suppleantplats i SLF:s styrelse
 • Information
   • medlemsbrev i elektronisk form
   • via föreningens webbplats http://svbtl.kotisivukone.com/ och föreningens Facebook grupps sida (Svenska BTL-föreningen)
   • föreningen informerar sina medlemmar om föreningens allmänna möten via händelsekalendern på www.oaj.fi (tapahtumat) samt på SLF.s webbplats (händelser) http://www.lastentarha.fi/cs/ltol/
   • styrelsen nås via föreningens e-postadress : svenskabtglf@luukku.com


MÅLSÄTTNING FÖR ÅR 2020


A. Samarbete med Undervisningssektorns Fackorganisation (OAJ) och Småbarnspedagogikens Lärarförbund (SLF)
OAJ
 • mål att ha styrelsemedlemmar/representanter i de lokala och regionala lärarföreningarna i kommunerna/regionen

SLF – tillsammans med förbundet

 • påverka för att småbarnspedagogikens vikt och värde ses av såväl beslutsfattare, föräldrar som samhället
 • stärka ledarskapet och det pedagogiska ledarskapet inom småbarnspedagogiken genom att hjälpa till att bygga upp lokala och regionalanätverk för föreståndarna
 • stöda att lagen om småbarnspedagogik fås i sin slutliga form

B. Information till medlemmarna
 • utveckla en informations- och kommunikationsstrategi under år 2020
  • aktivt vara i kontakt med medlemmarna via epost, webbplatsen och föreningens Facebook grupp
  • utveckla, uppdatera, synliggöra föreningens webbplats, som innehåller information om föreningen, dess verksamhet och syften samt annan aktuell och för medlemmarna viktig information

C. Fortbildning för medlemmar

 • Vårens fortbildningsdag 7.3.2020 med Daniel Edfeldt
 • ordna pedagogiska caféer med sakkunniga kring aktuella teman

D. Informera studerande (eventuella blivande medlemmar)

 • i samarbete med SLF/OAJ informera studerande (PeK) vid utbildningen i Helsingfors om medlemskap i föreningen samt om arbetet som lärare inom småbarnspedagogiken.

E. Nya medlemmar
 • aktivt värva nya medlemmar, via en medlems är minska mängden
 • mål att höja medlemsantalet med 10% så att vi har ca 200 medlemmar
 • de nya medlemmarna får en välkomsthälsning per e-post